Privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk?
Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het CIP beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Het CIP is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens conform de AVG op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn voornamen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Waarvoor hebben we jouw persoonsgegevens nodig?
Het CIP is een netwerkorganisatie, gericht op publiek-private samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Om het delen van kennis en samenwerking mogelijk te maken, registreert CIP persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om:

 • leden uit te nodigen voor conferenties, bijeenkomsten en workshops;
 • te informeren over ontwikkelingen zoals nieuwe (versies van) CIP-producten;
 • de toekenning van Permanente Educatie-punten, het CIP gebruikt deze gegevens om te controleren of je daadwerkelijk aanwezig bent geweest tijdens een Webinar of meeting;
 • je te antwoorden als je contact met ons opneemt via de contactpagina.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij registreren de volgende persoonsgegevens van de CIP-netwerkleden:

 • voor- en achternaam
 • functie
 • organisatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • lidmaatschap van sub-communities binnen het CIP-netwerk

Indien je contact met ons opneemt via het contactformulier dan registeren we de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • organisatie
 • e-mailadres

Welke grondslagen gebruiken we voor de verwerking?
Het CIP baseert het gebruik van persoonsgegevens op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. CIP verwerkt jouw gegevens omdat je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming? Dan kan je deze toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij jouw persoonsgegevens niet meer, tenzij er een andere grondslag is om jouw gegevens te verwerken.

Verder verwerken we jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. In dit geval is het gerechtvaardigd belang de publiek-private samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Om het delen van kennis en samenwerking mogelijk te maken, verwerkt het CIP persoonsgegevens.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?
CIP verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij er sprake is van een expliciete toestemming van de betrokkene. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een verzoek tot bemiddeling door een CIP-netwerklid.

Wat is de bewaartermijn?
Het CIP bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?
CIP neemt maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Hiervoor houdt CIP ons aan de AVG. CIP hanteert hiernaast de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).

Wat zijn jouw rechten?
Als het CIP persoonsgegevens van je verwerkt, heb je een aantal rechten:

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te verwijderen
 • Het recht om eerdere toestemming voor een gegevensverwerking in te trekken
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wil je gebruik maken van een of meerdere van deze rechten? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluiten en profilering?
Het CIP maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten of profilering.

Wil je contact opnemen?
Heb je vragen suggesties, klachten etc. over deze privacyverklaring of de verwerkingen van je persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen via de contactpagina.

Het CIP heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG), de FG controleert of het CIP zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. De FG is onafhankelijk. Je kunt bij de FG terecht voor algemene vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het CIP valt statutair onder het UWV, daarom maken wij gebruik van de FG van het UWV. Neem contact op met de FG.

Ben je niet tevreden over onze reactie op je klacht? Dan kan je ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.