Wat is CIP

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming is een publiek-private netwerkorganisatie die bestaat uit Participanten en Kennispartners. Participanten zijn overheidsbedrijven waarvan medewerkers meedoen aan een of meer van de werkverbanden binnen de samenwerking. Kennispartners zijn marktpartijen die met een convenant verbonden zijn en een hoeveelheid uren hebben toegezegd in de samenwerking. We werken op basis voor ‘voor allen, door allen’.

Het CIP is opgezet door de Belastingdienst, DUO, SVB en UWV en komt voort uit het programma Compacte Rijksdienst. Deze en andere uitvoeringsorganisaties ontvangen, beheren en verwerken grote hoeveelheden gegevens. Overeenkomstig de wettelijke kaders moeten de informatieprocessen voldoen aan criteria van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Door de toenemende digitalisering van de werkprocessen en de communicatie met burgers aan de ene kant en de groeiende veiligheidsrisico’s aan de andere kant, vraagt dit meer aandacht dan ooit.

Meer effect met gelijke middelen

Uitgangspunt is dat er door samenwerking meer bereikt kan worden met dezelfde middelen en mensen. Het CIP bundelt de kennis en de ervaringen van een groot aantal overheidsorganisaties en marktpartijen die zich als kennispartner hebben aangesloten.

Doelstellingen en werkwijze

Als samenwerkingsverband willen wij een relevante bijdrage leveren aan de informatieveiligheid van de Nederlandse overheid en de ketens waarin de organisaties samenwerken. Daarmee werken we ook aan het vertrouwen bij burgers in de dienstverlening van de overheid. Voor het organiseren van kennisdeling en –ontwikkeling heeft CIP een aantal werkvormen opgezet. Zo zijn er domeingroepen, werkgroepen, practitioners communities en de digitale samenwerkingsomgeving cip.pleio. Binnen deze verbanden wordt de samenwerking langs de as van specifieke thema’s georganiseerd. Thema’s zijn onder meer: secure software, privacy, ketenproblematiek, awareness en normatiek .

Netwerkorganisatie met een structuur

Het CIP is bij uitstek een netwerkorganisatie. Het bestaat uit een vaste kern van enkele personen die een groot deel van hun tijd kunnen besteden aan het organiseren en ondersteunen met o.a. penvoering van verschillende activiteiten. Daarnaast bestaat het uit een netwerk van mensen die voor een stukje van hun tijd inzetbaar zijn vanuit de organisaties van participanten en kennispartners.

Producten

CIP streeft ernaar om kennis ook in overdraagbare producten te vervatten om zo ook bij te dragen aan het beklijven daarvan en het daadwerkelijk toepassen in zowel overheidsorganisaties als bij marktpartijen die in de rol van leverancier of ketenpartner betrokken zijn bij de overheid. Producten kunnen verschillende vormen aannemen. Zo zijn er beleidshandreikingen (bijv. voor omgaan met Cloud), methoden en normenkaders (bijv. voor Secure Software Development), en concrete hulpmiddelen (bijv. CIP-Casts en e-Learning modules). U vindt ze onder Tabblad Downloads. Ze worden ter beschikking gesteld onder Creative Commons voorwaarde Naamsvermelding-Gelijk Delen.

Besturing van CIP

Het bestuur van CIP wordt gevormd door bestuurders van de Belastingdienst, DUO, CAK, SVB, CIZ, CAK en UWV, die samen het Bestuurlijk Overleg Compacte Uitvoering (BOCU) vormen. De activiteiten die CIP onderneemt worden jaarlijks opgenomen in een jaarplan en vastgesteld door het BOCU. Jaarlijks verschijnt ook een jaarverslag. Jaarplannen en verslagen worden beschikbaar gesteld op de site.